Thống kê tổng quát

 • Website thành lập ngày:27/12/2006
  Trang Pháp âm ngày: 27/04/2009
 • Tổng số truy cập
    Tin tức : 88,988,316
    pháp âm : 12,300,829
 • Đang truy cập
    Tin tức : 65
    Nghe pháp : 34
 • Số người đang Online: 99

  Dữ liệu cập nhật từ ngày 27/04/2009